Vize

Iniciativa smíření k 400. výročí bitvy na Bílé hoře


Bílá hora a její dopad do současnosti

V roce 2020 si budeme připomínat výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře, která je v české společnosti považována za zlomový okamžik dějin. V současnosti někteří sociologové a historici považují Bílou horu za počátek změny národního charakteru neblahým směrem. Ovšem pohled na tuto fázi dějin se liší, a to především v pojetí katolíků a v pojetí protestantů. Pro jedny to byl návrat národa k pravé katolické víře, kterou během husitské reformace opustil, pro druhé to bylo období temna, kdy protestanté nemohli svobodně vyznávat svoji víru a museli buď tajně zemi opustit, nebo praktikovat své vyznání ve skrytu pod hrozbou uvěznění a mučení.

Velká příležitost ke smíření a uzdravení bolesti

Toto kulaté výročí v roce 2020 otevírá dveře k dalším iniciativám smíření mezi protestanty a katolíky v duchu Kristově. Je zodpovědností nás, křesťanů z obou táborů, abychom se v tomto čase smířili a vzájemně si odpustili, a to kvůli výzvě Ježíše Krista, že tak máme činit, ale také proto, že je to naše společná odpovědnost vůči dnes převážně nevěřícímu obyvatelstvu v České republice.

Smíření vyplývá z Božího srdce

K odpuštění a smíření není možné nikoho přinutit, vždy musí vycházet ze svobodného rozhodnutí obou stran a vnitřní touhy po vzájemném přátelství, partnerství a spolupráci. Duch Kristův vždy povede Boží děti ke smíření, protože pokoj a smíření vychází z Božího srdce a je základním principem Božího království. Jsme si také vědomi, že hluboké historické rány dokáže uzdravit jen Ježíš Kristus. Proto i my, současná generace křesťanů, máme otevřít svá srdce a pro smíření podniknout konkrétní kroky.

Společná deklarace 100 plus 100

Jedním praktickým krokem může být i společné vyznání našich vin a vin našich předků a odpuštění, smíření a vyhlášení nového období ve vztahu katolíků a protestantů v naší zemi. Navážeme tak na mnohé skutky smíření, které v naší zemi již proběhly, jmenovitě na Ekumenickou bohoslužbu smíření s Bohem a mezi křesťany v červnu 2015. Jsme vděční za mnohé předchozí iniciativy a modlitby ke smíření a odpuštění. Oceňujeme a radujeme se z toho, že na některých místech již ke vzájemnému smíření a odpuštění došlo. Stále ale vnímáme v srdcích nás i některých bratří z jiných denominací určitou bolest, kterou bychom chtěli společně a kajícně předložit před nebeského Otce. Iniciativa smíření 2020 je svoláním 100 protestantských kazatelů a pastorů a 100 katolických kněží na Bílou horu. Fyzické setkání bude v náhradním jarním termínu.

Křesťanství smiřitelné skrze Krista

Chceme vyzvat vás, duchovní – kněze, biskupy, kazatele a pastory z různých denominací – ale také vás, laiky, křesťany, kteří máte na srdci smíření, abyste se za tuto iniciativu modlili a aktivně se do ní zapojili. Věříme, že smíření je možné, pokud Smiřitelem bude Kristus, jak řekl Jan Amos Komenský. Pojďme v roce čtyřstého výročí bitvy na Bílé hoře ukončit nepřátelství, které stále ještě někde přetrvává, a v pokání si odpusťme. Smíření otvírá cestu k uvolnění českého národa, aby mohl poznat Spasitele a Pána Ježíše Krista.

Český národ vejde do svobody

Věříme, že náš národ je povolán ke svobodě. Od dob reformace a protireformace uběhlo mnoho let, ve kterých byl náš národ zotročován v moci postavenými. Přijal mentalitu otroků a žil ve strachu a odmítnutí. Věříme, že tak, jako Izraelité vyšli po čtyřech stoletích útlaku z otroctví, i český národ má v tomto čase vyjít z otroctví. Ne cestou otrocké vzpoury, ale cestou vzájemného odpuštění a nalezením svého místa ve společenství národů podle Božího určení. Tak, abychom se opět stali požehnáním pro ostatní národy.

Výzva na závěr

Pojďme naplnit Kristovu výzvu: „Přinášíš-li tedy svůj dar na oltář a tam se rozpomeneš, že tvůj bratr má něco proti tobě, nech svůj dar před oltářem a jdi se nejprve smířit se svým bratrem; potom teprve přijď a přines svůj dar.“ (Mt 5,23-24)