Společné vyznání

Iniciativa smíření – společné vyznání


Přivítání a představení vize a průběhu setkání

Píseň

Přiznání a vyznání vin:

Otče náš v nebesích, přistupujeme k Tobě v předvečer výročí památné bitvy na Bílé hoře. Na tomto místě proběhla bitva, která na čtyři staletí ovlivnila náš národ. Bojovala zde vojska, která se hlásila k víře katolické i protestantské. Přiznáváme svoji vinu, že jsme se jako Tvoje děti nechaly strhnout k násilí, které je v rozporu s evangeliem pokoje. Přiznáváme, že naši předkové i my jsme zhřešili proti sobě navzájem těžkými hříchy: pýchou, nadřazeností, souzením a násilím. Zabíjeli jsme se navzájem a nehleděli jsme na Tebe, který jsi nás stvořil pro svoji slávu. Prosíme Tě nyní o odpuštění. Vyznáváme Ti náš hřích nadřazeností, kdy jsme na druhé hleděli jako na méně hodnotné lidi, kteří nejsou hodni tvé přízně. Odpusť, že jsme se navzájem odsuzovali jako kacíři, bludaři a odpadlíci od křesťanské víry. Prosíme Tě, odpusť nám tvrdost našeho srdce. Odpusť, že jsme tímto tvrdým postojem neukazovali pravdivý obraz Boha jako milujícího Otce. Odpusť nám, že jsme nevěřícím lidem poskytli falešný obraz o Bohu a zavedli je na scestí pochybností a zmatků.

Zřeknutí se dědictví násilí ve vzájemných vztazích:

Zříkáme se v tuto významnou chvíli každého násilí, které v našich postojích přetrvává. Zříkáme se tvrdosti svého srdce. Zříkáme se pýchy a postoje nadřazenosti. Zříkáme se souzení a pomlouvání. Zříkáme se veškerého zlého dědictví našich předků, kteří si ve svých srdcích nosili tyto postoje. Zříkáme se snahy manipulovat druhé ve jménu Boha a politických či společenských nátlakových akcí. Nebudeme už více na druhé hledět jako na nepřátele či soupeře, ale jako na děti stejného Otce v nebesích, které jsou stejně jako my milované Bohem. Zříkáme se násilné snahy přesvědčit bratry a sestry jiného křesťanského vyznání s cílem přivést je do vlastní církve. Zříkáme se jakéhokoliv budoucího zneužití mocenského postavení v rodinách, politice, vzdělávání, vědě, kultuře či sdělovacích prostředcích proti svým bratřím a sestrám.

Vyznání odpuštění:

Společně: Nyní si vzájemně odpouštíme všechna provinění z minulosti i přítomnosti.

Protestanté: Tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám, tak i my odpouštíme vám, katolíkům, mocenské zneužití vítězného postavení po Bílé hoře. Odpouštíme vám násilí, ponižování, věznění a vyhánění našich předků z vlasti kvůli evangelické víře. Odpouštíme vám násilné nucení k přistoupení na víru katolickou a na přijetí katolických tradic. Odpouštíme vám také odsouzení a upálení Mistra Jana Husa a Jeronýma Pražského v německé Kostnici. Odpouštíme vám vyhlašování českých zemí za kacířská hnízda. Odpouštíme vám křížové výpravy proti husitům. Odpouštíme vám postoj tvrdosti a nadřazenosti nad protestanty v českých zemích.

Katolíci: Tak, jako Bůh v Kristu odpustil nám, tak i my odpouštíme vám, protestantům, vyvolání stavovského povstání roku 1618 a rozpoutání třicetileté války. Odpouštíme vám násilí během husitské revoluce, která přinesla též znesvěcení a zničení mnoha kostelů a svátostných památek. Odpouštíme vám utlačování a zabíjení katolíků, a především Bohu zasvěcených osob krutým způsobem. Odpouštíme vám, že jste opustili katolickou církev a založili mnoho protestantských církví. Odpouštíme vám postoj tvrdosti a nadřazenosti nad katolíky v českých zemích.

Společně: Pane Ježíši Kriste, Ty jsi nám ukázal, jak máme milovat i své nepřátele, když ses na kříži modlil, aby Bůh odpustil Tvým trýznitelům. Tvé srdce je plné lásky a odpuštění i vůči nepřátelům. V modlitbě jsi nás učil, že máme odpouštět těm, kteří se provinili proti nám, stejně jako očekáváme a žádáme odpuštění od Tebe. Děkujeme Ti, že Tvoje oběť je dokonalá a Tvá krev nyní očišťuje naše hříchy. Přijímáme Tvé odpuštění a žehnáme svým bratřím a sestrám ve Tvém svatém jménu.

Společná deklarace smíření:

Nyní společně vyznáváme, že jsme si vzájemně odpustili. Nadále se chceme navzájem přijímat  jako děti stejného Otce v nebi a rozpoznávat se jako údy jednoho těla Ježíše Krista. Od této chvíle nebudeme připomínat staré křivdy a nebudeme si vyčítat minulá provinění. Budeme společně pracovat na šíření Božího království pod vládou jediného Krále Ježíše Krista. Jemu se nyní poddáváme jako své hlavě. Vyhlašujeme, že staré věci pominuly, a hle, je tu nové. I naše vzájemné vztahy jsou od nynějška obnoveny skrze smírnou oběť Kristovu. Chceme se navzájem přijímat i přes názorové, teologické a praktické rozdíly, které zůstávají. Usilujeme o to, aby vzájemné nepřátelství už bylo mrtvé díky oběti Ježíše Krista. Rozdělující zeď byla v Kristu zbořena. Od této chvíle se chceme navzájem milovat, ctít a společně usilovat o spásu našich bližních v této zemi.

V Kristu Ježíši jsme se nyní my, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil překážky, aby z těch dvou – katolíka a protestanta – stvořil jednoho nového člověka, a tak nastolil mír. Oba dva usmířil v jednom těle, na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír, mír nám všem. A tak v něm smíme obojí – katolíci i protestanti– v jednotě Ducha stanout před Otcem.

Píseň

Společné závěrečné požehnání našemu národu:

Česko, je nový den! Staré věci pominuly, nastává pro tebe nový čas, nové období. Chceme trvale usilovat o to, aby Bílá hora už nebyla připomínána jako zdroj sváru. Aby kletba Bílé hory byla navždy z tebe sňata. Aby vzájemné ponižování skončilo. Přijmi postavení synů a dcer Božích. Český národe, přijmi milost Ježíše Krista a vstup do zaslíbené země. Cesta je volná, brána do Božího království je otevřená. Živ buď, národe posvěcený Bohu, neumírej!

Státní hymna

Pozvání ke vzájemnému osobnímu žehnání